Praca

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

zatrudni

ZASTĘPCĘ DYREKTORA

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Dyrektora należeć będzie m.in.:

 • współpraca przy opracowywaniu planów i sprawozdań ekonomiczno-finansowych,
 • nadzór ogólny nad działaniami techniczno-eksploatacyjnymi,
 • nadzór nad księgowością,
 • budżetowanie i kontrola kosztów,
 • nadzór nad zawieraniem umów powykonawczych i technicznych,
 • współpraca i prowadzenie korespondencji z organami nadzorczymi i kontrolnymi,
 • kontrola wewnętrzna.

Oferujemy pracę w instytucji kultury prowadzącej rozbudowaną działalność teatralną, muzyczną i edukacyjną. GTS jest organizatorem międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który został uznany za jeden z najlepszych europejskich festiwali teatralnych.

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe, minimum 10 lat pracy zawodowej, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym. Wskazane są opinie z dwóch ostatnich miejsc pracy. Konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do dnia 20 listopada 2018 na adres:

Dyrektor Jerzy Limon
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

lub złożyć osobiście w sekretariacie GTS.

Dane osobowe zawarte w dostarczonych dokumentach będą przetwarzane wyłącznie za zgodą Kandydatów w celach rekrutacyjnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie.