Praca

BIP

Gdański Teatr Szekspirowski

zatrudni na stanowisko specjalista w Dziale Impresariatu

Dział Impresariatu odpowiada za organizację wydarzeń artystycznych, głównie koncertów i spektakli, we współpracy z największymi scenami na świecie (m.in. Festiwal Szekspirowski, uhonorowany prestiżową nagrodą EFFE Award).

Praca na tym stanowisku to możliwość współpracy z polskimi i zagranicznymi zespołami artystycznymi, kontraktowanie wydarzeń pojedynczych i festiwalowych oraz współtworzenie programu Teatru Szekspirowskiego.

 

WYMAGANIA:

– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie w organizacji wydarzeń artystycznych,

– znajomość j. angielskiego (poziom B1),

prawo jazdy, kat. B

– umiejętność pracy w zespole,

– odpowiedzialność, samodzielność

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– organizacja wydarzeń artystycznych i współtworzenie programu teatru,

– wsparcie Działu Impresariatu w organizacji konkursów teatralnych,

– przygotowywanie wniosków grantowych do instytucji wspierających działalność artystyczną w Polsce i na świecie,

– współpraca z krajowymi i zagranicznymi zespołami teatralnymi oraz środowiskami twórczymi.

 

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody poprzez umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) następującego oświadczenia:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu w celu realizacji bieżącej rekrutacji. Zostałem poinformowany: o przysługujących mi prawach, o danych Administratora, o dobrowolności mojej zgody i możliwości jej cofnięcia w każdym czasie, o okresie przetwarzania moich danych oraz celu ich przetwarzania.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 03.02.2020 r. na jeden z poniższych sposobów:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
 • pocztą na adres siedziby GTS
 • mailowo: kadry@teatrszekspirowski.pl

 

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

 1. Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk.

 2. W zakresie realizacji Pani/Pana praw związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość elektroniczną na adres iod@teatrszekspirowski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy oraz inne dane, w tym dane do kontaktu, podane na podstawie Pani/Pana zgody, która może być odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać następującym grupom podmiotów:
  a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pani/Pana danych, tj. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym;
  b) innym podmiotom, tj. np. organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim;

 5. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  a) dostępu do danych, ich poprawiania oraz otrzymywania kopii tych danych;
  b) usunięcia danych, jeśli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do przetwarzania danych;
  c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem nie jest konieczne przetwarzanie wszystkich Pani/Pana danych lub nie chce Pani/Pan, aby Administrator jakiekolwiek Pani/Pana dane usunął, ponieważ są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) złożenia sprzeciwu z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację na podstawie Pani/Pana prawnie uzasadnionego interesu;
  e) do przenoszenia swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
  f) złożenia skargi do organu nadzorczego;
  g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych na podstawie zgody jest dobrowolne.

ogłoszenia archiwalne


Gdański Teatr Szekspirowski poszukuje kandydata do pracy (umowa-zlecenie) w Dziale Edukacji w charakterze:

INSTRUKTOR WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH ZATYTUŁOWANYCH „CHEMIA TEATRU”

(Warsztaty są połączeniem nauk ścisłych z edukacją artystyczną)

Termin: październik 2019 – czerwiec 2020 (poniedziałki, godz. 8.30 – 14.30)

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 października 2019.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć z młodzieżą gimnazjalną i licealną z zakresu chemii;
 • Przeprowadzanie różnego rodzaju doświadczeń chemicznych (materiały zapewnia Organizator)
 • Przygotowywanie zadań z zakresu przedmiotów ścisłych i łączenie ich z zadaniami teatralnymi (po przeszkoleniu przez koordynatora projektu).

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z młodzieżą (w tym w prezentowaniu doświadczeń chemicznych);
 • Szeroka wiedza z zakresu chemii i umiejętność zastosowania jej w zajęciach praktycznych;
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii;
 • Punktualność;
 • Odpowiedzialność;
 • Kreatywność;
 • Komunikatywność;
 • Cierpliwość;
 • Pozytywna energia.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formacie PDF na adresy:

akademia@teatrszekspirowski.pl

chemia.teatru@teatrszekspirowski.pl

Tytuł: Instruktor – Chemia Teatru

Prosimy o załączenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)


Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

Zatrudni głównego specjalistę na stanowisku

ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

(z zakresem obowiązków obejmującym również sprawy kadrowe)

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Głównego Księgowego należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie całokształtu zagadnień i dokumentacji związanej z zatrudnieniem,
 • naliczanie płac,
 • przygotowywanie umów o dzieło i zleceń, rachunków,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z ZUS,
 • prawidłowe zabezpieczenie spraw związanych z zaopatrzeniem emerytalnym i rentowym pracowników GTS,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie urlopów i wyjazdów służbowych pracowników GTS,
 • prowadzenie ewidencji i harmonogramów pracy pracowników GTS oraz archiwowanie akt osobowych,
 • terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych,
 • kontrola dokumentów księgowych pod względem rachunkowym,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie ZUS-u osób pracujących na umowę zlecenie oraz umowę o pracę,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie PIT-ów rocznych dla pracowników oraz osób pracujących na umowę zlecenie i dzieło,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń z ZUS-em,
 • prowadzenie kartotek zasiłkowych pracowników,
 • ustalanie i stosowanie przyjętej zasady (polityki) rachunkowości,
 • dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zobowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
 • sporządzanie rocznych planów finansowych i przedkładanie do zatwierdzenia,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z postanowieniami ustawy,
 • sporządzanie planu i wykonanie przychodów i kosztów GTS-u do Gminy Miasta Gdańsk i Województwa Pomorskiego,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,
 • prowadzenie rozliczeń z budżetem państwa oraz kontrahentami i pracownikami GTS,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych oraz prowadzeniem działalności inwestycyjnej GTS,
 • wystawianie faktur związanych z działalnością GTS oraz sprawdzenie faktur pod względem formalnym i rachunkowym,
 • windykacja należności GTS,
 • rozliczanie projektów unijnych i krajowych,
 • sporządzanie comiesięcznych zestawień JPK i deklaracji VAT (proporcja i prewskaźnik).

Oferujemy pracę w instytucji kultury prowadzącej rozbudowaną działalność teatralną, muzyczną i edukacyjną. GTS jest organizatorem międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który został uznany za jeden z najlepszych europejskich festiwali teatralnych.

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe, minimum 10 lat pracy zawodowej, w tym min. 5 lata na stanowisku finansowo-kadrowym. Wskazane są opinie z dwóch ostatnich miejsc pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do dnia 20 lutego 2019 na adres:

Dyrektor Jerzy Limon
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

lub złożyć osobiście w sekretariacie GTS.

Dane osobowe zawarte w dostarczonych dokumentach będą przetwarzane wyłącznie za zgodą Kandydatów w celach rekrutacyjnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie.


Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

zatrudni na stanowisko

SPECJALISTA AKUSTYK

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja nagłośnienia scenicznego;
 • obsługa techniczna, przeglądy i konserwacja urządzeń;
 • zarządzanie sprzętem nagłośnieniowym i multimedialnym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego oraz multimedialnego;
 • realizacja nagrań;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych organizowanych przez Teatr.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie – akustyk, elektronik;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi profesjonalnych systemów akustycznych;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych akustycznych i multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji nagłośnienia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • znajomość obsługi urządzeń studyjnych oraz sprzętu estradowego;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 01.02.2019 r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

zatrudni

ZASTĘPCĘ DYREKTORA

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Dyrektora należeć będzie m.in.:

 • współpraca przy opracowywaniu planów i sprawozdań ekonomiczno-finansowych,
 • nadzór ogólny nad działaniami techniczno-eksploatacyjnymi,
 • nadzór nad księgowością,
 • budżetowanie i kontrola kosztów,
 • nadzór nad zawieraniem umów powykonawczych i technicznych,
 • współpraca i prowadzenie korespondencji z organami nadzorczymi i kontrolnymi,
 • kontrola wewnętrzna.

Oferujemy pracę w instytucji kultury prowadzącej rozbudowaną działalność teatralną, muzyczną i edukacyjną. GTS jest organizatorem międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, który został uznany za jeden z najlepszych europejskich festiwali teatralnych.

Kandydaci powinni posiadać wykształcenie wyższe, minimum 10 lat pracy zawodowej, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym. Wskazane są opinie z dwóch ostatnich miejsc pracy. Konieczna jest znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać do dnia 20 listopada 2018 na adres:

Dyrektor Jerzy Limon
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

lub złożyć osobiście w sekretariacie GTS.

Dane osobowe zawarte w dostarczonych dokumentach będą przetwarzane wyłącznie za zgodą Kandydatów w celach rekrutacyjnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie.

Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

zatrudni na stanowisko SPECJALISTA AKUSTYK

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja nagłośnienia scenicznego;
 • obsługa techniczna, przeglądy i konserwacja urządzeń;
 • zarządzanie sprzętem nagłośnieniowym i multimedialnym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego oraz multimedialnego;
 • realizacja nagrań;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych organizowanych przez Teatr.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie – akustyk, elektronik;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi profesjonalnych systemów akustycznych;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych akustycznych i multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji nagłośnienia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • znajomość obsługi urządzeń studyjnych oraz sprzętu estradowego;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 17.08.2018r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

Gdański Teatr Szekspirowski poszukuje kandydata do pracy (umowa-zlecenie) w Dziale Edukacji w charakterze:

INSTRUKTOR WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH ZATYTUŁOWANYCH „CHEMIA TEATRU”

(Warsztaty są połączeniem nauk ścisłych z edukacją artystyczną)

Termin: luty 2018 – czerwiec 2018 (poniedziałki, godz. 8.30 – 14.30)

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 lutego 2018.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć z młodzieżą gimnazjalną i licealną z zakresu chemii;
 • Przeprowadzanie różnego rodzaju doświadczeń chemicznych (materiały zapewnia Organizator)
 • Przygotowywanie zadań z zakresu przedmiotów ścisłych i łączenie ich z zadaniami teatralnymi (po przeszkoleniu przez koordynatora projektu).

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy z młodzieżą (w tym w prezentowaniu doświadczeń chemicznych);
 • Szeroka wiedza z zakresu chemii i umiejętność zastosowania jej w zajęciach praktycznych;
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie chemii;
 • Punktualność;
 • Odpowiedzialność;
 • Kreatywność;
 • Komunikatywność;
 • Cierpliwość;
 • Pozytywna energia.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny.

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formacie PDF na adresy:

akademia@teatrszekspirowski.pl

chemia.teatru@teatrszekspirowski.pl

Tytuł: Instruktor – Chemia Teatru

Prosimy o załączenie klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

ZOSTAŁA WYBRANA OSOBA SPEŁNIAJĄCA POSTAWIONE W OFERCIE WYMAGANIA


Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

zatrudni na stanowisko SPECJALISTA ds. OŚWIETLENIA

 Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja oświetlenia scenicznego;
 • obsługa techniczna, programowanie urządzeń, tworzenie scenariuszy oświetlenia;
 • bieżące przeglądy i konserwacja urządzeń oświetlenia scenicznego, multimedialnego oraz innych urządzeń związanych z oświetleniem scenicznym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu oświetleniowego;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń
  w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie o profilu elektronik, elektryk;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość systemu sterowania DMX;
 • znajomość obsługi profesjonalnych konsolet oświetlenia;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych oświetleniowych oraz multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji oświetlenia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • umiejętność programowania inteligentnego oświetlenia oraz innych urządzeń scenicznych;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 30.08.2017 r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku

zatrudni na stanowisko SPECJALISTA AKUSTYK

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowanie i realizacja nagłośnienia scenicznego;
 • obsługa techniczna, przeglądy i konserwacja urządzeń;
 • zarządzanie sprzętem nagłośnieniowym i multimedialnym;
 • kontrola sprawności technicznej sprzętu nagłośnieniowego oraz multimedialnego;
 • realizacja nagrań;
 • obsługa spektaklu wg zaleceń reżysera oraz ustawianie, montaż i demontaż urządzeń
  w czasie prób i przedstawień;
 • uczestniczenie w próbach i przedstawieniach zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • współpraca przy organizacji prób, przedstawień, wyjazdów i imprez obcych organizowanych przez Teatr.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie – akustyk, elektronik;
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 do 1kV w zakresie eksploatacji;
 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość obsługi profesjonalnych systemów akustycznych;
 • doświadczenie w obsłudze inteligentnych urządzeń scenicznych akustycznych
  i multimedialnych;
 • doświadczenie w realizacji nagłośnienia koncertów, spektakli lub innych wydarzeń artystycznych;
 • znajomość obsługi urządzeń studyjnych oraz sprzętu estradowego;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i schematami elektrycznymi;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość obsługi komputera.

Dodatkowe wymagania:

 • umiejętność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu;
 • komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia, samodzielność;
 • gotowość do podwyższania kwalifikacji zawodowych;
 • gotowość pracy według ruchomego czasu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 30.08.2017 r.:

 • osobiście w siedzibie GTS: Gdańsk (80-818), ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 lub
 • przesyłając pocztą na adres siedziby GTS lub
 • przesyłając email: kadry@teatrszekspirowski.pl

 KOORDYNATOR WOLONTARIUSZY PODCZAS KONFERENCJI ESRA 2017

ESRA 2017, czyli Międzynarodowy Kongres Naukowy European Shakespeare Research Association, w tym roku realizowany jest w Gdańsku w dniach 27-30 lipca 2017. Więcej informacji na esra2017.eu

Koordynator zatrudniony będzie od końca kwietnia do końca lipca.

Zakres wykonywanych zadań:

 • kontynuacja i sfinalizowanie naboru wolontariuszy na konferencję,
 • podział wolontariuszy na grupy, wyłonienie liderów, przydzielenie zadań odpowiednich do kompetencji i zainteresowań wolontariuszy,
 • prowadzenie dokumentacji, przygotowanie planów pracy, rozdział zadań, stały kontakt z organizatorami konferencji oraz z grupą wolontariacką,
 • wsparcie i pomoc w pracach wykonywanych przez wolontariuszy (przygotowanie stoisk, pakietów powitalnych, identyfikatorów itd),
 • koordynacja pracy i pomoc grupie wolontariackiej w trakcie samego wydarzenia.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość formuły konferencji naukowych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
 • dobra znajomość i obsługa programów pakietu MS Office,
 • umiejętność motywowania, rozwiązywania konfliktów oraz dbania o przyjazną atmosferę pracy,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Termin zgłoszeń: 14 kwietnia 2017 r.

Zgłoszenia należy kierować do
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
ul. Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

e-mail: edukacja@teatrszekspirowski.pl
Tytuł – koordynator wolontariuszy ESRA2017


PRACOWNIK DS. OBSŁUGI IMPREZ ZEWNĘTRZNYCH

Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowywanie ofert na obsługę imprez zewnętrznych,
 • pozyskiwanie i utrzymanie długotrwałych i dobrych relacji z klientem,
 • koordynacja i rozliczanie realizowanych projektów,
 • realizacja planów sprzedażowych,

Wymagania:

 • co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w sprzedaży/organizacji, imprez, eventów,
 • zdolności negocjacyjne i sprzedażowe,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
 • dobra znajomość i obsługa programów pakietu MS Office,
 • dyspozycyjność.

Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie we współpracy z touroperatorami i agencjami eventowymi
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących i działania pod presją czasu

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kserokopie/skany zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 • kserokopie/skany innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności.

Termin zgłoszeń: 10 marca 2016 r.

Zgłoszenia należy kierować do
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
ul. Bogusławskiego 1
80-818 Gdańsk

e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl
Tytuł – pracownik ds. obsługi imprez zleconych