Regulamin sklepu internetowego

Gdański Teatr Szekspirowski

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem www: https://teatrszekspirowski.pl/sklep/ oraz udostępniany jest po nabyciu Towaru przez Kupującego.
 3. Warunkiem sprzedaży Towaru jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego. Akceptacja Regulaminu następuje w momencie zakupu poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przez Kupującego.
 4. Towary udostępniane w Sklepie do sprzedaży przez Sprzedawcę są nowe, wolne od wad fizycznych oraz zostały wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wszelkie informacje o Towarach udostępnionych w Sklepie do sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nienaruszający przepisy prawa polskiego, zgodnie z Regulaminem i z zasadami współżycia społecznego oraz w sposób nieutrudniający lub nieuniemożliwiający korzystanie ze Sklepu innym osobom i podmiotom.

§ 2 Definicje

 1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” oraz innej podobnej technologii.
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.
 3. Konto – dodatkowa, nieodpłatna funkcjonalność Sklepu umożliwiająca zarejestrowanie Kupującego, szczegółowo opisana w odrębnym regulaminie.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca za Sklepem umowę nabycia Towaru w sposób niezwiązany bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna dokonująca nabycia Towarów.
 6. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sprzedawcy dostępna pod adresem www: https://teatrszekspirowski.pl/sklep/polityka_prywatnosci.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego określający zasady i warunki sprzedaży Towarów.
 8. Sklep – Sklep Internetowy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego dostępny pod adresem www: https://teatrszekspirowski.pl/sklep/.
 9. Sprzedawca – Gdański Teatr Szekspirowski z siedzibą w Gdańsku (80-818 Gdańsk) przy ul. W. Bogusławskiego 1, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 10/2008, NIP 5833013408, Regon 220561538.
 10. Towar – rzecz ruchoma udostępniona w Sklepie do sprzedaży przez Sprzedawcę, opisana w dedykowanej witrynie internetowej Sklepu.
 11. Umowa – umowa sprzedaży Towaru określonego w Zamówieniu zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z chwilą złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego o zamiarze nabycia Towaru od Sprzedawcy.
 13. Zgłoszenie reklamacyjne – prawo Kupującego do zgłoszenia żądania wobec Sprzedawcy w związku ze stwierdzoną niezgodnością Towaru z Umową przysługujące mu w związku z udzieloną rękojmią, wskazujące stwierdzoną niezgodność Towaru z umową (rodzaj stwierdzonej wady), określające żądanie Kupującego wobec Sprzedającego, sposób kontaktu oraz dane kontaktowe Kupującego, przesłane wraz z dowodem zakupu Towaru.

§ 3 Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  1) urządzenie z dostępem do sieci Internet;
  2) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies;
  3) włączona obsługa plików cookies.
 2. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4 Zamówienie

 1. Zamówienie może być złożone przez Kupującego wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Ceny Towarów określone w Sklepie są cenami brutto, zawierają podatek VAT oraz podane są w złotych polskich (PLN).
 3. Na całkowitą cenę Zamówienia składa się cena Towaru oraz koszt dostawy. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do zapłaty całkowitej ceny Zamówienia.
 4. Koszt dostawy uzależniony jest dostępnego sposobu dostawy Towaru.
 5. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wyboru i dodania Towaru/ów do koszyka, wyboru sposobu dostawy Towaru, wyboru metody płatności i podania następujących danych:
  1) imię i nazwisko;
  2) numer telefonu i adres poczty elektronicznej (e-mail);
  3) wskazanie paczkomatu, do którego ma zostać dostarczony Towar.
 6. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący otrzymuje informację, jaki jest całkowita cena Zamówienia, potwierdza, że zapoznał się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuje jego treść, a następnie wybiera przycisk „Zamawiam i płacę”.
 7. Wybór przycisku „Zamawiam i płacę” jest równoznaczny ze złożeniem Zamówienia i zobowiązaniem Kupującego do dokonania płatności w wysokości całkowitej ceny Zamówienia.
 8. Kupujący zostanie przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności.
 9. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Kupującego informację o złożeniu Zamówienia.

§ 5 Płatności

 1. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności za Zamówienie za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.
 2. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w tym samym dniu, w którym zostaje złożone Zamówienie. W przypadku braku dokonania płatności w terminie określonym w zdaniu poprzednim Zamówienie zostanie anulowane.
 3. Podmiotem świadczącym usługi obsługi płatności za pośrednictwem platformy płatniczej jest PayPro S.A.
 4. Sprzedawca przesyła Kupującemu dowód zakupu – fakturę, fakturę elektroniczną lub paragon na adres poczty elektronicznej Kupującego lub wraz z Towarem według wyboru Kupującego.

§ 6 Termin realizacji Zamówienia i dostawa Towaru

 1. Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu informacji od podmiotu świadczącego usługi płatności o dokonaniu płatności.
 2. Sprzedawca przekazuje Kupującemu informację na adres poczty elektronicznej (e-mail) o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 3. Termin realizacji Zamówienia określony jest w dedykowanej dla danego Towaru witrynie internetowej. W przypadku złożenia Zamówienia dla więcej niż jednego Towaru, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym dla Towaru o najdłuższym terminie realizacji Zamówienia – klient otrzyma jedną przesyłkę.
 4. Towar dostarczany jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Sprzedawca umożliwia dostawę Towaru do paczkomatu InPost wskazanego przez Kupującego.
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki z Towarem Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w sposób przewidziany dla wybranego sposobu dostawy Towaru i niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o szkodzie.

§ 7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną, niż przewoźnik, Towaru w posiadanie.
 2. W terminie określonym w ust. 1 Konsument zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrócić Towar Sprzedawcy na adres wskazany w § 9 ust. 3 Regulaminu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy z zastrzeżeniem, iż do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi szybciej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.
 5. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 8 Odpowiedzialność za Towar i rękojmia

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Kupującemu Towaru bez wad i zgodnego z Zamówieniem. Z chwilą objęcia przez Kupującego lub osobę przez niego wskazaną inną, niż przewoźnik, Towaru w posiadanie przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Chwila wydania Towaru to chwila, w której towar zostanie odebrany przez Kupującego lub przez osobę przez niego wskazaną inną, niż przewoźnik.
 2. Kupujący zobowiązany jest do stosowania się do zasad używania Towaru, jeśli otrzymał je wraz z Towarem.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową (stwierdzenia wady) Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w Kodeksie cywilnym. Kupujący, nie będący Konsumentem, zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o niezgodności Towaru z Umową (stwierdzeniu wady) w terminie 14 dni od dnia jej stwierdzenia pod rygorem odmowy uznania Zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową Kupującemu przysługuje prawo dokonania Zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać na adres siedziby lub adres e-mail Sprzedawcy określony w § 9 ust. 3 Regulaminu.
 6. W przypadku, gdy jest to uzasadnione żądaniem Kupującego lub stwierdzoną niezgodnością, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Towar, dla którego dokonał Zgłoszenia reklamacyjnego. Koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
 7. Sprzedawca rozpatrzy Zgłoszenie reklamacyjne Konsumenta w terminie 14 dni od dnia dokonania Zgłoszenia. Informacja o sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia reklamacyjnego zostanie przekazana Kupującemu w sposób określony w Zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9 Dane kontaktowe

 1. Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym nieposiadającym Konta za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych podczas składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca będzie kontaktował się z Kupującym posiadającym Konto za pośrednictwem danych kontaktowych zarejestrowanych przez Kupującego na Koncie.
 3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
 4. Gdański Teatr Szekspirowski, ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk, Tel.: +48 535 111 820, e-mail: sklep@teatrszekspirowski.pl.

§ 10 Sposoby rozpatrywania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z pomocy właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej (szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www: https://uokik.gov.pl/pomoc_dla_konsumentow.php).
 2. Konsumentowi przysługuje m.in. prawo do:
  1) złożenia wniosku do właściwego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
  2) złożenia wniosku o rozstrzygnięcie sporu przed stałym sądem polubownym przy właściwym inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3) złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www: https://ec.europa.eu/consumers/odr).

§ 11 Dane osobowe

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], oraz na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) informujemy Państwa, że:
  1) Administratorem Państwa Danych osobowych jest Gdański Teatr Szekspirowski – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 10/2008, o numerze NIP: 5833013408 Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem: listownie na wskazany powyżej adres lub przez e-mail: sekretariat@teatrszekspirowski.pl
  2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@teatrszekspirowski.pl
  3) Państwa Dane osobowe są przetwarzane na podstawie następujących przepisów oraz w następującym celu:
  – w celu świadczenia usług elektronicznych w zakresie udostępniana Klientom oraz innym osobom treści gromadzonych w Sklepie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – w celu świadczenia usług związanych z realizacją umowy sprzedaży i zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
  – w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji konta Klienta – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  – w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników Strony Internetowej, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
  – w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 2. Państwa Dane osobowe są przetwarzane w celach objaśnionych w niniejszym postanowieniu, przede wszystkim w celu realizacji zamówień. W związku z powyższym przetwarzamy Państwa Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, numer klienta, wiek, płeć, adres zamieszkania (lub inny adres wskazany jako adres dostawy), IP lub adres e-mail. Wszystkie informacje, które nie umożliwiają (także w kombinacji z innymi informacjami) Państwa identyfikacji, są traktowane jako dane niebędące danymi osobowymi. Dane niebędące danymi osobowymi są także nazywane danymi anonimowymi. W razie połączenia Państwa Danych osobowych z danymi anonimowymi wszystkie dane w takim pakiecie są traktowane jako Dane osobowe. Zasada generalna: jeżeli prosimy Państwa o podanie określonych informacji osobistych, mogą Państwo oczywiście odrzucić naszą prośbę. To Państwo decydują, jakie informacje nam przekazują. Przypuszczalnie w takiej sytuacji nie będziemy jednak mogli zrealizować umowy sprzedaż. Przykładowo nie możemy dostarczyć zamówienia bez podania adresu dostawy. Jeżeli w związku z umową sprzedaży wymagane są jedynie określone informacje (informacje obowiązkowe), informujemy o tym poprzez odpowiednie oznaczenie, np. oznaczając takie pole *.
 3. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora wynika z umowy sprzedaży i celu przetwarzania. Co do zasady Dane osobowe przetwarzane są przez czas realizowania umowy sprzedaży, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania Danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. Państwa Dane osobowe mogą zostać ujawnione zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności sprzedawcom, dostawcom, kurierom, agencjom celnym, dostawcom usług IT, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem Danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają Dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, w zakresie przez nas wskazanym. W przypadku reklamacji Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od Towaru objętego reklamacją. W przypadku uzyskania Państwa zgody Dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.Za Państwa zgodą możemy przekazać Państwa Dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy sprzedaży zewnętrznym firmom obsługującym płatności internetowe jeżeli dokonają Państwo wyboru takiego rodzaju płatności poprzez któryś z systemów płatności. Przekazanie dotyczy Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności. Wybór określonego rodzaju płatności stanowi zgodę na przekazanie danych operatorowi płatności.
 4. W zakresie swoich Danych osobowych mają Państwo prawo:
  1) żądać od Administratora informacji lub wglądu do Danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2) żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia Danych osobowych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) żądać od Administratora usunięcia Danych osobowych (art. 17 RODO);
  4)  żądać przeniesienia Danych osobowych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z umową sprzedaży lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje Dane osobowe dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer; możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
  5) żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – np. gdy zauważą Państwo, że Dane osobowe są nieprawidłowe można żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  6) wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na sekretariatriat@teatrszekspirowski.pl, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podanie Danych osobowych jest zasadniczo dobrowolne, ich brak uniemożliwia jednakże odpowiedź na zapytanie, zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem.
 7. Administrator posiada swoją siedzibę w Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ponadto Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Opisy, zdjęcia, ilustracje Towarów, grafiki i teksty zamieszczone w Sklepie, kody źródłowe, oprogramowanie, Regulamin stanowią przedmiot chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ich wykorzystanie wymaga uzyskania zgody Sprzedawcy.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące działalności Sklepu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej wskazany w § 9 ust. 3 Regulaminu.
 3. W przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem, sądem właściwym dla sporów związanych z realizacją Zamówienia i wykonaniem Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jednakże zmiana Regulaminu nie pozbawia Kupującego praw nabytych na podstawie Regulaminu obowiązującego przed zmianą. Sprzedawca udostępni informację o zmianie Regulaminu oraz o terminie wejścia w życie zmian na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez wiadomość e-mail Kupującym posiadającym Konto.

Hej! To ja, PopUp.

Masz dość telewizji i platform streamingowych? Potrzebujesz odrobiny dystansu i czasu tylko dla siebie? Szukasz informacji o spektaklach, koncertach i kreatywnych warsztatach?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się więcej o wydarzeniach i atrakcyjnych promocjach przeznaczonych wyłącznie dla subskrybentów. 

Co Ty na to?

Dziękuję, nie jestem zainteresowany. Wybieram niebieską pigułkę.
Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak adres IP czy identyfikatory plików cookies w celach marketingowych, w tym wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, a także celach analitycznych i statystycznych, a także na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.