Organizacja i zarządzanie

BIP

GTS jest zarządzany i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektora. Dyrektora GTS powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

p.o. Dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest Maciej Sowiński.

Dyrektor zarządza GTS przy udziale jednego zastępcy. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta Gdańska.

Organem doradczym Dyrektora jest Rada Programowa funkcjonująca na zasadach określonych w Statucie.