Zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

 1. Zaleca się dokonywanie zakupu biletów na wydarzenia organizowane w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim za pośrednictwem strony internetowej www.teatrszekspirowski.pl oraz dostępnej tam możliwości płatności systemie on-line. W kasie Teatru zalecana jest płatność bezgotówkowa.
 2. Widz, który dokona zakupu biletu wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych: imię, nazwisko i numer telefonu oraz zobowiązuje się do poinformowania wszystkich osób, dla których dokonuje zakupu biletów, warunkiem ich uczestnictwa w wydarzeniu będzie podanie tych danych pracownikowi BOW.
 3. Zakup biletu oraz udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzane danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19.
 4. Dane osobowe określone w pkt 2 przechowywane będą przez GTS przez 14 dni od zakończenia wydarzenia. Gdański Teatr Szekspirowski (pracownik Biura Obsługi Widza) ma prawo żądania złożenia przez widza, który dokona zakupu biletu, oświadczania, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym i w terminie 14 dni przed dniem wydarzenia oraz w samym dniu wydarzenia nie stwierdzono u Niego podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Widz, który dokona zakupu biletów dla innych osób, zobowiązany jest poinformować wszystkie osoby, dla których dokonuje zakupu biletów, że Gdański Teatr Szekspirowski ma prawo żądać złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a w przypadku takiego żądania, złożenie oświadczenia będzie warunkiem ich uczestnictwa w wydarzeniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Procedury.
 5. Niepodanie przez Uczestnika wydarzenia danych określonych w pkt 2, niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z epidemią COVID-19, niezłożenie oświadczenia o stanie zdrowia określonego w pkt 5 w przypadku złożenia takiego żądania przez Gdański Teatr Szekspirowski skutkuje odmową jego uczestnictwa w wydarzeniu i niewpuszczeniem go na teren Teatru. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków za zakupiony bilet.
 6. W przypadku, jeśli w terminie 14 dni przed dniem wydarzenia oraz w samym dniu wydarzenia u Widza stwierdzono zakażenie lub podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, bądź też wystąpiły u niego objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Widz taki będzie zobowiązany do powstrzymania się od udziału w wydarzeniu. Widzowi, który – do dnia wydarzenia włącznie – zgłosi powyższy fakt do Biura Obsługi Widza Teatru, przysługiwać będzie zwrot środków za niewykorzystany bilet, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zakupu biletu dokonała inna osoba niż Widz, zwrot środków zostanie dokonany na rzecz takiej osoby. Zgłoszenie powyższego faktu może zostać dokonane wyłącznie zdalnie – pocztą elektroniczną wysłaną na adres kontaktowy Biura Obsług Widza, zaś zwrot środków może zostać dokonany wyłącznie przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty ceny za bilet.
 7. Uczestnik wydarzenia okazujący bilet dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19 (oznaczony jako #szczepimysię) oświadcza, iż jest osobą w pełni zaszczepioną (osobą, która otrzymała obie dawki szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowej, szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej) i jest zobowiązany do okazania pracownikom Biura Obsługi Widza zaświadczenia o przebytym szczepieniu (Unijny Certyfikat COVID – Certyfikat Szczepienia – honorujemy certyfikaty z kodem QR lub wydrukowane zaświadczenie pobrane z portalu pacjent.gov.pl).
 8. W związku z wdrożeniem Procedury specjalnej Teatr zostaje otwarty i rozpoczyna się wpuszczanie Uczestników na wydarzenie nie wcześniej niż 45 minut przed i nie później niż 15 minut przed wydarzeniem.
 9. Na terenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego obowiązuje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każdy Uczestnik wydarzenia w trakcie przebywania na terenie Teatru (przed, w trakcie, jak również po zakończeniu wydarzenia) zobowiązany jest do zasłania ust i nosa poprzez noszenie, zapewnionej we własnym zakresie maseczki ochronnej/przyłbicy. Posiadanie w/w środków ochronnych będzie kontrolowane na etapie wejścia do budynku Teatru przez pracowników Biura Obsługi Widza. Niespełnienie
  tego warunku skutkuje odmową wpuszczenia Uczestnika na teren Teatru. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków za niewykorzystany bilet.
 10. Uczestnicy wydarzenia w trakcie pobytu na terenie Teatru zobowiązani są do zachowywania wymaganego dystansu społecznego (1,5 m) szczególnie podczas dokonywania pomiaru temperatury przez obsługę widowni oraz sprawdzania biletów.
 11. Podczas przebywania na terenie Teatru Widzowie powinni poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu społecznego i pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13-ego roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
 12. Nakaz zachowania dystansu społecznego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 13. Zachowanie dystansu społecznego przestaje obowiązywać w stanie wyższej konieczności np. ewakuacji z powodu pożaru.
 14. Dzieci do ukończenia 13-tego roku życia mają wstęp do Teatru wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej.
 15. Szatnia Teatru nie jest obowiązkowa. Dozwolone jest wniesienie okrycia wierzchniego na widownię.
 16. Przy wejściu do Teatru oraz w toaletach dostępne są środki dezynfekujące. Widzowie zobowiązani są do dezynfekowania dłoni każdorazowo po wejściu na teren Teatru.
 17. Liczba Widzów na spektaklu może wynosić maksymalnie 50% ogólnodostępnych miejsc na widowni. W limit miejsc nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione. Widzowie zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych przez BOW miejsc oraz nie zmieniania ich w trakcie trwania wydarzenia.
 18. Widzowie znajdujący się w Teatrze zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do nadawanych komunikatów oraz poleceń BOW. Widzowie są zobowiązani do przestrzegania poleceń obsługi widowni związanych z reżimem sanitarnym oraz dostosowanie się do systemu wpuszczania i wypuszczania widzów. Należy zgłaszać obsłudze widowni wszelkie nieprawidłowości związane z zachowaniem dystansu społecznego oraz pozostałych obostrzeń związanych z COVID-19.
 19. Uczestnik spektaklu jest świadomy, że mimo zastosowania przez Teatr środków ochronnych, w obecnej sytuacji pandemicznej może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 20. Każdy Uczestnik wydarzenia w przypadku stwierdzenia u Niego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, objęcia Go kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w ciągu 14 dni od daty uczestnictwa w wydarzeniu niezwłocznie zgłosi ten fakt do Biura Obsługi Widza Teatru mailowo na adres bow@teatrszekspirowski.pl.
 21. Każdy uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu oraz przyjmuje do wiadomości, iż jego złamanie skutkować będzie poproszeniem go przez pracownika BOW lub Ochrony o opuszczenie Teatru i zobowiązuje się wykonać takie polecenie. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków za zakupiony bilet.

Hej! To ja, PopUp.

Masz dość telewizji i platform streamingowych? Potrzebujesz odrobiny dystansu i czasu tylko dla siebie? Szukasz informacji o spektaklach, koncertach i kreatywnych warsztatach?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiedz się więcej o wydarzeniach i atrakcyjnych promocjach przeznaczonych wyłącznie dla subskrybentów. 

Co Ty na to?

Dziękuję, nie jestem zainteresowany. Wybieram niebieską pigułkę.
Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, bez zmiany ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych takich jak adres IP czy identyfikatory plików cookies w celach marketingowych, w tym wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji, a także celach analitycznych i statystycznych, a także na zapisywanie i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.