Działalność

BIP

Cel i zakres działalności:

Celem działalności GTS jest tworzenie i upowszechnianie dóbr kultury, w tym w zakresie działalności teatralnej, a w szczególności:

 • coroczna organizacja – wspólnie z Fundacją Theatrum Gedanense – Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku,
 • prezentowanie i upowszechnianie dzieł Williama Szekspira, a także najbardziej wartościowych polskich i światowych spektakli teatralnych,
 • promocja młodych twórców oraz kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości
  i talentów teatralnych,
 • edukacja teatralna dzieci i młodzieży,
 • współpraca ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym, realizowana m.in. poprzez organizowanie koncertów, spotkań, odczytów itp.,
 • uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.

GTS realizuje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności impresaryjnej,
 • wystawianie spektakli teatralnych z udziałem zaproszonych artystów,
 • udział w tworzeniu spektakli i przedsięwzięć artystycznych we współpracy z innymi podmiotami,
 • organizowanie widowisk pozateatralnych, tj. koncertów, spotkań, odczytów itp.,
 • współpracę z krajową oraz zagraniczną kadrą artystyczną,
 • udostępnianie budynku siedziby GTS w celu organizacji konferencji, sympozjów, zjazdów oraz innych tego typu przedsięwzięć.