Wystawa fotografii Mariusza Kubielasa „U Schulza – Manekinada“

Cykl fotograficzny „U Schulza – Manekinada“ to rezultat eksperymentu artystycznego, zainspirowanego twórczością literacką i plastyczną polsko żydowskiego artysty z Drohobycza. Swój, zainicjowany w 2004r. projekt, Mariusz Kubielas kontynuuje od 2009 r. wraz z grupą modeli-aktorów, inscenizując i utrwalając na kliszy fotograficznej sceny z pogranicza performance i pantomimy, przypominające zatrzymane kadry z filmu niemego.

Poetyckie, czarno-białe wizje z jednej strony ewokują aurę nie istniejącej już polsko-żydowsko-ukraińskiej rzeczywistości miasta Drohobycz sprzed II wojny światowej, z drugiej zaś odzwierciedlają dynamikę kolektywnych działań w trakcie złożonego procesu twórczego. Do wykonania tych fotografii, poprzedzonych żmudnymi studiami światła, potrzeba od kilku ujęć do kilku rolek filmu fotograficznego. Efekty specjalne uzyskane są bez użycia obróbki cyfrowej.

Ten transmedialny projekt, na który składają się także fragmenty prozy Schulza i metaforyczne tytuły prac, służy aktywizacji międzynarodowego i ponadgeneracyjnego dyskursu o wspólnej przeszłości i przyszłości multikulturalnego i multikonfesjonalnego dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej.

Fotografie Mariusza Kubielasa dzięki swej specyficznej aurze i magicznemu oświetleniu wywołują oprócz głębokich refleksji także „Efekt zaproszenia do wejścia w obraz“. Również film na temat jednego ze zdjęć, zrealizowany w Starej Synagodze w Drohobyczu przez Jurija Gaszczaka, poświadcza proces współtworzenia sensu fotograficznych wizji przez widza.

Dokumentacją projektu oraz jego krytyczno-historycznym opracowaniem jest publikacja towarzysząca wystawie „Bruno Schulz – Klisza Werk – Transgresiones” pod redakcją kuratorki wystawy, dr Lidii Głuchowskiej, wydana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Kuratorkami gdańskich wystaw Mariusza Kubielasa jest dr Lidia Głuchowska i Ewa Popiołek.

 

Wystawa jest prezentowana w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w dniach 29-30 października w ramach projektu Kantor_Tropy oraz od 23 listopada do 24 grudnia 2015.