Agata Grenda – nowa Dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Gdańska z dniem 1 września 2021 r. powołała Panią Agatę Grendę na dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na 3 sezony artystyczne.

Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podajemy do publicznej wiadomości autorski program kadencyjny Dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na trzy sezony artystyczne 2021-2024.

PROGRAM KADENCYJNY

 

Decyzję o mianowanie Agaty Grendy na stanowisko dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego podjęli organizatorzy instytucji – Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańska w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense. Powołanie nowej dyrektorki nastąpiło na podstawie zapisów Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Umowy w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Gdański Teatr Szekspirowski z dnia 20 lutego 2008 r.

Dyrektor prof. Jerzy Limon w czasie trwania ostatniej kadencji planował zatrudnienie Agaty Grendy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. programowych, rekomendował również organizatorom teatru rozważenie kandydatury Agaty Grendy jako przyszłej dyrektor teatru.

Zgodnie z ustawowym wymogiem pozyskania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności instytucji, na wniosek Prezydent Miasta Gdańska, kandydatura została zaopiniowana pozytywnie przez  Związek Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów. Program kadencyjny Agaty Grendy zgodnie z zapisami ww. ustawy został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Agata Grenda – biogram

Agata Grenda jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na wydziale Filologia Polska i Klasyczna (kierunek filologia polska, specjalizacja dziennikarska) oraz studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu.

W swojej karierze pracowała zarówno z przedstawicielami kultury, jak i biznesu. Wykładała na studiach podyplomowych „Menedżer Kultury” w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 2004 – 2006 kierowała Impresariatem w teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.

Pełniła ważne funkcje dyplomatyczne oraz kierownicze. W latach 2006 – 2011 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015 – 2017 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tegoż Instytutu.

W latach 2011-2015 była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W latach 2017 – 2021 prowadziła firmę: Grenda. Produkcja Kultury, oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W 2021 roku współpracowała przy prezentacji 31. Edycji Festiwalu Malta jako zastępczyni dyrektora Festiwalu.

Na przestrzeni lat realizowała międzynarodowe i krajowe projekty kulturalne, współpracowała z festiwalami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy z programów i fundacji europejskich oraz krajowych.

Agata Grenda funkcję dyrektorki Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego sprawować będzie przez 3 kolejne sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 roku.

Agata Grenda – pełny biogram