Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017r.

 

Zamówienia z zakresu działalności kulturalnej

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO na dostawę wraz z instalacją żurawia scenicznego do podnoszenia i opuszczania aktorów oraz elementów wyposażenia i scenografii  Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, numer sprawy: ZP/PN/3/GTS/16

ogłoszenie o zamówieniu ogloszenie_zurawik

SIWZ SIWZ_zuraw

wzór umowy zal_3_wzor_umowy

projekt zamienny konstrukcyjny dzwig scen proj zam konstr

rysunki 1

rysunki 2

rysunek poglądowy rys pogladowy

Informacja z otwarcia ofert Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyniku przetargu informacja o wyniku przetargu

———————————————————————-

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO na kompleksową obsługę dostawy biletów lotniczych dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, ZP/PN/1/GTS/2016

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór Umowy

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór Umowy

 

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert 08.06.2016

 

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Zmiana ogłoszenia nr 2

Formularz ofertowy

informacja o wyniku postepowania_www

 

 

 

Informacje o zakończonych przetargach w latach 2009-2015